Tűzmegelőzési Főosztály


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) előírtak értelmében a hatósági ügyek intézését a következő információkkal, útmutatókkal és tájékoztatókkal kívánjuk segíteni.

Hatóság megnevezése: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat Tűzmegelőzési Főosztály

A Tűzmegelőzési Főosztály illetékessége az egész ország területére kiterjed.

Telefonszám: +36 1 469 4112

E-mail cím: okf.mpfo@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás: előre egyeztetett időpontban.
 • hétfő-csütörtök 9-15 óra
 • péntek 9-12 óra

A Tűzmegelőzési Főosztályon az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • elektronikus úton (https://epapir.gov.hu/, hivatali kapu): az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott személyek, szervezetek esetén kötelező, természetes személyek esetén jogosultság
 • postai úton (1903 Budapest, Pf.: 314.): természetes személyek esetén és az Eüsztv. 108/A. § és 108/B. §-ában meghatározott kivételes esetekben
 • személyesen, ügyfélfogadási időben (Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út 43.): természetes személyek esetén és az Eüsztv. 108/A. § és 108/B. §-ában meghatározott kivételes esetekben
Vezetők:
 • Érces Ferenc tű. ezredes szolgálatvezető
 • Péter András tű. alezredes mb. főosztályvezető

Ügyintézők

NévTelefonszám
Farkas Diána tű. százados+36 20 8200 958
Dr. Firnigel Edit tű. százados+36 20 8200 585
Juhász Attila tű. százados+36 20 8200 950
Dr. Kelemen Norbert tű. alezredes+36 1 469 4214
Kéri Gábor tű. őrnagy+36 20 8200 309
Polonkai Katalin tű. alezredes+36 1 469 4402
Sándor Roland tű. alezredes+36 1 469 4332
Szabados László tű. alezredes+36 1 469 4297
Szabó Eszter tű. főhadnagy+36 1 469 4112
Wagner Károly tű. alezredes+36 20 8200 554
Zumpf-Kovács Barbara tű. őrnagy+36 20 8200 885
A Tűzmegelőzési Főosztály az alábbi ügyeket intézi:
 • Engedélyezi az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldást.
 • Jóváhagyja a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekben foglalt műszaki tartalomtól és a vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldást és módszer alkalmazását.
 • Végzi azon tűzoltó-technikai termék forgalmazásának engedélyezését, amelyek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány.
 • Végzi az építési termékek, tűzoltó-technikai termékek, tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések védelmi egyenértékűségének vizsgálatát.
 • Piacfelügyeleti tevékenységet lát el a tűzoltó-technikai termékek, tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések, építési termékek és szén-monoxid érzékelők vonatkozásában.
 • Nyilvántartást vezet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt kiállító, vizsgáló és ellenőrző szervezetekről, működteti az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölését végző - a belügyminiszter által megbízott - Kijelölő Bizottságot.
 • Lefolytatja a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben történő eljárásokat.
 • Eljár a Kormányrendeletben meghatározott kiemelt jelentőségű beruházások ügyeiben, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóság, tűzvédelmi szakhatóság.
 • Végzi a jogszabályban hatáskörébe utalt másodfokú tűzvédelmi hatósági és szakhatósági ügyek intézését.
 • Eljár a számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás jóváhagyására indított eljárásban.
A hatósági eljárások során az ügyfelet megillető jogok, illetve terhelő kötelezettségek az Ákr. alapján:
 • Az ügyfelet a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog (Ákr. 2. §)
 • A nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozó nemzetiségű ügyfelet megilleti az eljárás során a nemzetiségi nyelv használatának joga, a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél – a fordítási és tolmácsolási költség előlegezése és viselése mellett kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét (Ákr. 20-21. §)
 • Az ügyfél köteles az eljárás során jóhiszeműen közreműködni, a rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti, (Ákr. 6. § és 77. §)A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti (Ket. 61. §)
 • Az ügyfél köteles a hatóság felhívására nyilatkozatot tenni, adatot szolgáltatni, az ügy szempontjából jelentős adat valótlan állítása vagy elhallgatása esetén a hatóság az ügyfelet eljárási bírsággal sújthatja (Ákr. 63-64. § 77. §, 105. §)
 • Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat (Ákr. 13. §)
 • Az ügyfél jogában áll – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – az ügy irataiba betekinteni, azokról másolatokat, feljegyzéseket készíteni, azokra észrevételt tenni, az elírások kijavítását kezdeményezni, (Ákr. 33-34. §)
 • A hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett adat ne kerüljön nyilvánosságra, ne jusson illetéktelen személytudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen (Ákr. 27. §)
 • A hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányában jogosult az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére. A hatóság az eljárása során – jogszabályban meghatározott módon és körben – jogosult az eljárás lefolytatásához szükséges védett adat megismerésére. (Ákr. 27. §)