Az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség szervezeti felépítése


 

Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály

A műveletirányítási szakterület a polgári védelmi feladatok területén legfőbb prioritásnak az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását, felkészítését, és alkalmazásának előkészítését tekinti. A megyei mentőcsoportokon túl a szakterület kiemelt profilja a központi, területi, települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek létrehozására, felkészítése, és az ehhez szükséges szabályozók megalkotása.

A megalakult mentőcsoportok minősítésére és „vizsgáztatására” a szakterület létrehozta a Nemzeti Minősítési Rendszert, amely azokat a szakmai alapkövetelményeknek való megfelelést biztosítja, ami a biztonságos és hatékony kárterületen való mentéshez szükséges. Csak azok a mentőcsoportok vehetnek részt a katasztrófák elleni védekezésben, amelyek rendelkeznek nemzeti minősítéssel, így biztosított a mentés magas fokú színvonala.

A szakterület létrehozta Magyarország hivatalos mentőcsoportját, a HUNOR-t (Hungarian National Organisation for Rescue Services), amely az ENSZ Nemzetközi Kutatás és Mentési Tanácsadó Csoportja (INSARAG) által előírt irányelveknek és módszertanoknak megfelelő nehéz kategóriájú minősítést szerzett. A HUNOR folyamatos bevethetősége érdekében végzi a mentőcsoport riasztásával, képzésével és bővítésével kapcsolatos gyakorlati, illetve adminisztratív feladatokat. Mindezek mellett a szakterület létrehozta a HUSZÁR Mentőszervezetet, amely az egyes területi mentőcsoportokból kiválasztott, speciális szaktudással rendelkezők összessége.

A katasztrófák elleni védekezés során a beavatkozás, vagy veszélyhelyzet-kezelés időszakában a szakterület végzi a HUNOR, a HUSZÁR, valamint a beavatkozó megyei mentőcsoportok, önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek mozgósítását, alkalmazását, irányítja azok műveleti feladatait.


Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály

A tervezési szakterület kidolgozza a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásához a szakmai szempontrendszert, a területi szervek útján koordinálja a települések, katasztrófavédelmi osztályba sorolását, a javaslatokat szakmailag felülvizsgálja, szükség esetén kezdeményezi a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolást szabályozó BM rendelet módosítását. A fenti rendelet mellett véleményezi a szakterületét érintő jogi normákat, indokolt esetben kezdeményezi azok módosítását, kidolgozza és felülvizsgálja a szakterületét érintő belső szabályozókat.

A kockázatelemzés, a települések valós veszélyeztetettsége alapján a lakosság védelme érdekében koordinálja az elégséges védelmi szint biztosítását, a veszélyelhárítási tervek elkészítését, felülvizsgálatát a tervezés valamennyi szintjén. Elkészíti és naprakészen tartja a Központi Veszélyelhárítási Tervet, részt vesz az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Terv felülvizsgálatában.

A megelőzés érdekében koordinálja a polgári védelmi hatósági szemléket, felügyeletei ellenőrzések végrehajtását, elemzi, értékeli az ellenőrzés tapasztalatait, javaslatot tesz a további ellenőrzések irányaira és ellenőrzi a kockázati helyszínek azonosításának eljárását.

Havi rendszerességgel végzi a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat, rendszeresen frissíti a lakosságvédelmi adatbázist.

Részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében, a polgári védelmi közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában.

Koordinálja az ár-és belvizek elleni, időjárási körülmények hatásai, az influenza pandémiával, a kapcsolatos tervezési, és védekezési szakmai feladatokat.

Gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít elő a központi döntések meghozatalához, tájékoztatja a katasztrófavédelemben együttműködő szerveket, szervezeteket.

Közreműködik a szakterülethez utalt együttműködési megállapodások kidolgozásában, felülvizsgálatában.

Közreműködik a BM OKF és területi szervei értesítésével és készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában.

Ellátja a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat.

A védelmi igazgatási szakterület feladatai részletesen a „Védelmi igazgatás” menüpont alatt szerepelnek.