Pedagógusoknak - Kiadványaink


 

A BM OKF Veszélyhelyzeti nevelő-oktató programjának részeként tanítást segítő oktatócsomagot ajánl pedagógusok részére. A kiadványokról rövid ismertetőt olvashat, valamint letölthetők innen.


Letölthető kiadványok

Biztonságos ünnepeket!
Felkészítő-foglalkoztató lapok a téli szünidőre

A közelgő ünnepek miatt fontos, hogy gyermekeink és mi magunk is tudatosan felkészüljünk a Karácsony és a téli szünet, a szabadidő és a téli sportok veszélyeire. A híradókban nap, mint nap hallhatunk olyan családi tragédiákról, amelyek felkészüléssel, figyelemmel és óvatossággal megelőzhetőek lennének. Ez a foglalkoztató azzal a céllal készült, hogy az Önök közreműködésével hozzászoktassuk a gyerekeket a biztonságos ünnepek gondolatához és megtanítsuk nekik azokat az alapvető információkat, amelyekkel ők maguk is részesei lehetnek a megelőzésnek. Külön felhívjuk a figyelmet a kiemelkedően magas számú balesetek típusaira és megelőzésük lehetőségeire:
  • Lakástűz az adventi koszorú, az illatgyertya, illetve a zárlatos karácsonyfaégő miatt: mindig figyeljünk a nyílt láng eloltására, és húzzuk ki a hálózati csatlakozót, amikor elmegyünk otthonról.
  • Közlekedés télen: használjunk téli gumit, ügyeljünk arra, hogy az évszaknak és az útviszonyoknak megfelelően válasszuk meg a sebességet és legyünk fokozottan körültekintőek. Mindig vigyünk magunkkal takarót és folyadékot arra az esetre, ha valamilyen okból tartós megállásra kényszerülünk út közben.
  • Szánkó és korcsolya balesetek: csak olyan helyen szánkózzunk, ami távol van az úttesttől, használjunk védőruhát, védőfelszerelést, korcsolyázni csak kijelölt helyre menjünk és tartózkodjunk a befagyott természetes tavakon történő sportolástól, és tartsuk be a magatartási szabályokat.
  • Szén-monoxid mérgezések: ügyeljünk arra, hogy a gázüzemű fűtőberendezések és kandallók karbantartása még a fűtési időszak előtt megtörténjen, tartsuk be a használatukkal kapcsolatos előírásokat, valamint használjunk szén-monoxid érzékelőket.
Biztonságos ünnepeket!

112 fontos tudnivaló veszélyhelyzetekben
Foglalkoztató füzet 8-10 éveseknek

Az általános iskola alsó tagozatos diákjai számára készült foglalkoztató füzetben 12 fontos tudnivalót, tanácsot ismerhetnek meg a gyerekek, amely nemcsak katasztrófák, hanem a mindennapi életben előforduló veszélyhelyzetek megelőzésében, kezelésében segítheti őket.

A feladatok megoldásával a gyerekek játékos, életkoruknak megfelelő módon ismerhetik meg a tűzoltók, polgári védelmi szakemberek feladatait, megtudhatják, miben számíthatnak a segítségükre, hogyan kérhetnek segítséget veszélyhelyzetben, milyen veszélyhelyzetbe kerülhetnek, illetve milyen veszélyhelyzetek okozói lehetnek ők maguk, ha nem ismernek néhány alapvető szabályt.

A pedagógusok számára segítség lehet a munkafüzet abban, hogy megismertessék diákjaikkal a Magyarországon leggyakrabban előforduló veszélyhelyzeteket és azokat a magatartási szabályokat, amelyeket ilyen esetekben követni kell (pl. hogyan meneküljünk tűzeset vagy földrengés bekövetkeztekor, hogyan és kitől kérjünk telefonon vagy egyéb módon segítséget, hogyan segítsünk egymásnak, mit vigyünk magunkkal, ha a lakásunkat valamilyen veszély miatt ideiglenesen el kell hagynunk stb.).

Fontos nagy hangsúlyt fektetni a veszélyek megelőzésére, környezetünk megóvására, ezért a füzet tartalmaz olyan játékos feladatokat is, amelyek megismertetik a tűzmegelőzés, a tudatos energiafelhasználás, a környezetvédelem és a balesetmegelőzés legfontosabb szabályait.

A füzet hátsó borítólapja egyben a UNICEF „Riskland” című társasjátékának a magyar nyelvű változata, amellyel az újonnan elsajátított, vagy a már ismert, de ily módon tudatosított veszélyhelyzeti ismereteket lehet játékos formában gyakorolni.
Letölthető: 112 | Társas alap
Tüzet viszek...
képsorozat óvodásoknak

Az óvodás korosztály számára összeállított tűzmegelőzési program kiemelt feladata, hogy hozzájáruljon a kisgyerekeket körülvevő külső világ tevékeny megismeréséhez, a biztonságos életvitel szokásainak alakításához.

Cél a fejlettségüknek megfelelő tájékoztatás, figyelemfelkeltés, az óvatosságra intés, nem pedig az elriasztás, vagy a tiltás!
A téma jellegzetességei miatt különösen alkalmas az önfegyelem, a szabálytudat alakítására, a helyes szokások kialakulásának és az élet és a környezet védelmét szolgáló magatartásminták megalapozására.

A képek átfogják a kisgyermekek számára fontosnak ítélt, a tűzmegelőzéshez, a tűzveszélyes helyzetekhez és a tűzesetekhez kötődő alapvető ismereteket.
A füzetben találhatók színező lapok, valamint olyan képsorozatok, amelyek - szétvágás után - csoportosításra, válogató elemzésre, történetkirakásra stb. is alkalmasak, de applikációs képekként is használhatók

Az óvodapedagógusok részére készített Útmutató érinti a tűzvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat, javaslatokat ad a feldolgozásra.
Tűzre, vízre vigyázzatok...
munkafüzet 8-10 éveseknek

Ebben az életkorban már a fő cél a tudatos viselkedésre való felkészítés, a veszélyhelyzetek megelőzéséhez szükséges ismeretek átadása, az elvárható - ön- és mások mentésére szolgáló - magatartásminták megismertetése, gyakoroltatása.

A főbb témák a következők:
- Az emberek tűzzel való kapcsolatának története
- A tűzgyújtás története
- Tűzmegelőzés a háztartásban (sütés, főzés, fűtés, világítás) és a szabadban
- A gyújtás és oltás alapvető szabályai
- Menekülés, segítségkérés, elemi elsősegély
- Alapismeretek a tűzoltóságokról

A tantárgyközi kapcsolódásra lehetőséget teremt a számos irodalmi és természettudományi kitekintés. A feldolgozáshoz célszerű kilépni a tantermi környezetből, hiszen a közvetlen megfigyelés és a tevékenykedés során jobban rögzülnek a szükséges ismeretek, illetve gyakorlással elsajátíthatók a megfelelő készségek.
Tűzre, vízre vigyázzatok...
munkafüzet 10-12 éveseknek

A sorozat harmadik füzete számol azzal, hogy 10-11 éves korban gyakori az iskolaváltás. A második füzet témakörei itt is megtalálhatók, természetesen már kibővített terjedelemben.

Az életkori sajátosságokra alapozva nagy hangsúlyt kap a veszélyhelyzetekben előhívandó készségek kialakításához, belsővé válásához szükséges tevékenységek, magatartásmódok gyakoroltatása.

Felügyelet mellett kipróbálható a biztonságos gyújtás, illetve megismerik a kézi tűzoltó készülékek működését.
Gyakorolják a háztartásban használt berendezések biztonságos használatát, elmélyítik a szabadidőben és ünnepekkor alkalmazandó tűzmegelőzési szabályokat.
Gyakorolják a szabályos tűzjelzést és a pánikmentes menekülést a különféle rendeltetésű épületekből.
Tűzre, vízre vigyázzatok...
munkafüzet 12-14 éveseknek

A 12-14 évesek számára összeállított füzet felöleli mindazt az elméleti és gyakorlati ismerethalmazt, melynek segítségével a tanulók elsajátíthatják a veszélyhelyzetben követendő viselkedésmintákat, bővíthetik elméleti ismereteiket, megismerhetik állampolgári kötelezettségeiket.

Fontos cél, hogy értsék a használati utasítások szabályait, tudják biztonságosan kezelni a leggyakrabban használt eszközöket, gyakorlottá váljanak az önellátáshoz szükséges alapvető tennivalókban, a biztonságos életvitelhez szükséges problémamegoldásban, jól kezeljék a döntéshelyzeteket.

A foglalkozások során gyakorlatot szerezhetnek az életet és környezetet védő magatartáshoz szükséges alapkészségekben, tájékozódhatnak a tűzoltóságokról.

A 14 éves kor megfelelő idő arra, hogy belsővé váljon a tanulók szabálykövető magatartása minden területen, mely mögött tudatos ismeretalkalmazás áll.
Kiadvány tanárok részére
Tanári kézikönyv
File méret: 67 Mb, ZIP/PDF

BM OKF Polgári Védelmi Főfelügyelőség
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Telefon: (06 1) 469-4116
Fax: (06 1) 469-4388
E-mail: #


Vissza